Obroń swój kapitał przed inflacją

image
Tomasz Wyłuda
16.07.2019 r.
Czas czytania: 6 min

W czerwcu 2019 r., GUS podał szokujące dane na temat inflacji, która wzrosła do najwyższego poziomu od blisko 7 lat i wyniosła 2,6% r/r [1]. Oznacza to, że możemy coraz mniej kupić za tą samą kwotę niż roku temu. Część ekspertów spodziewa się dalszego wzrostu inflacji [2].

Warto jest więc zastanowić się nad rozwiązaniami, które ochronią nasz majątek przed rosnącą inflacją. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania: co to jest inflacja i jak poszczególne aktywa finansowe sprawują się podczas rosnącej inflacji.

Co to jest inflacja?

W ostatnich latach mieliśmy bardzo niski poziom inflacji, co przełożyło się na to, że inwestorzy nie brali jej pod uwagę wybierając rozwiązania inwestycyjne. Wielu oszczędzających pamięta jednak doskonale lata, w których inflacja sięgała kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu procent rocznie. Wielu pamięta też jak bardzo niebezpieczne jest to zjawisko, które zniszczyło oszczędności wielu Polaków (hiperinflacja z początku lat 90 ubiegłego wieku).

Istnieje wiele definicji inflacji, jedna z nich określa inflację jako „spadek wartości pieniądza w stosunku do dóbr i usług znajdujących się na rynku”.  Oznacza to, że za tą samą kwotę możemy z biegiem czasu kupić coraz mniej towarów i usług.

Wiele aktywów finansowych (szczególnie o stałym oprocentowaniu) nie chroni dobrze kapitału przed inflacją. Gdy weźmiemy pod uwagę podatki, to może okazać się, że tak naprawdę tracimy na lokacie. Na przykład lokata na 3% rocznie, po podatku od zysków kapitałowych 19% (tzw. Podatek Belki), „na czysto” daje jedynie 2,43% zwrot. Jest to kwota niższa niż inflacja, która w czerwcu 2019 wyniosła 2,6% r/r. Warto jest więc przyjrzeć się jak na różnego rodzaju rozwiązania inwestycyjne wpływa rosnąca inflacja.

Fundusze obligacji

W okresie wzrostu inflacji fundusze rynku obligacji powinny radzić sobie słabo. Wynika to z tego, że duża część obligacji wypłaca kupon w stałej wysokości. Na przykład, jeżeli zainwestujemy w obligacje 10-letnie z 2% kuponem w skali roku, a inflacja nagle wzrośnie do 3-4%, to de facto tracimy na inwestycji. Ponadto, 10-letni okres, na który obligacje zostały wyemitowane działa mocno niekorzystnie dla inwestora ze względu na brak możliwości wycofania środków. Możemy co prawda odsprzedać obligacje innemu inwestorowi, jednak jeżeli ten inwestor, któremu chcemy odsprzedać obligacje, również spodziewa się wzrostu inflacji będzie nam trudno je sprzedać po dobrej cenie. Z tego powodu, jeżeli chcemy ochronić swoje pieniądze przed rosnącą inflacją, powinniśmy unikać funduszy rynku obligacji.

Lokaty bankowe

Obecnie wiele lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych ma oprocentowanie poniżej poziomu inflacji. Biorąc pod uwagę podatek Belki, niewiele lokat bankowych jest w stanie pokryć poziom inflacji. Z tego też powodu, inwestor trzymając środki na lokacie zyskuje tylko nominalnie (powiększa się jego stan rachunku), jednak inflacja i podatki powodują, że mimo to, ulokowany kapitał jest wart coraz mniej. Lokaty bankowe mają jednak swoje korzyści. Przede wszystkim zyskujemy duży stopień pewności, że nie stracimy zainwestowanych środków. Jeżeli na lokacie ulokujemy do 100.000 euro zyskujemy gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla całości zainwestowanych środków.

Fundusze pieniężne

Fundusze pieniężne inwestują głównie w instrumenty dłużne krótkoterminowe – głównie w obligacje krótkoterminowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe. Powinny więc przynosić stopy zwrotu zbliżone do lokat bankowych. Generalnie cechują się niskim ryzykiem inwestycyjnym, ale i niskimi stopami zwrotu. Z tego też powodu, fundusze inwestycyjne pieniężne nie muszą być dobrym zabezpieczeniem przez inflacją.

Fundusze akcyjne

Jest to najbardziej ryzykowne aktywo spośród omawianych w tym artykule, jednak również z najwyższym potencjałem wzrostów. Fundusze akcyjne cechują się znacznymi wahaniami wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji. Głównym celem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych akcyjnych jest osiągniecie wysokich stóp zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aby osiągnąć ten cel, środki pieniężne inwestowane są w akcje. Akcje mogą być dobrym zabezpieczeniem przed inflacją. Dlatego w okresach umiarkowanej i rosnącej inflacji można zastanowić się nad lokowaniem środków w ten instrument. Musimy jednak pamiętać, że te fundusze wiążą się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, a co za tym idzie brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków czy możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału. Ponadto, należy sprawdzić czy ten rodzaj funduszu odpowiada Twoim potrzebom i sytuacji finansowej.

W ofercie banku jest kilka funduszy inwestycyjnych, które inwestują na rynku akcji (w nawiasach wyniki za I połowę 2019 roku).

  • Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (+10.14 %)
  • CA Akcji Nowej Europy (+7.93 %)

Warto pamiętać, że są to wartości historyczne, nie dają one gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Podsumowanie

Różne klasy aktywów w różny sposób chronią kapitał przed inflacją. Większość Polaków aktywa finansowe trzyma na lokatach bankowych lub funduszach inwestycyjnych [3]. W powyższym artykule przyjrzeliśmy się tym rodzajom inwestycji. Stwierdziliśmy, że w okresach wzrostu inflacji najgorszym wyborem mogą okazać się fundusze inwestujące na rynku obligacji (głównie obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu). Z drugiej strony, w okresie szybko rosnących cen dób i usług, najlepszym rozwiązaniem mogą być fundusze rynku akcji. Musimy jednak pamiętać, że nie dla każdego inwestora jest to optymalna inwestycja ze względu na wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Z tego powodu zalecamy:

– dywersyfikację (zróżnicowanie) aktywów,

– nieustanne podnoszenie wiedzy o inwestowaniu,

– inwestowanie ze znanymi instytucjami znajdującymi się pod kontrolą KNF.

Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków czy możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO lub Credit Agricole FIO zawarte są w Prospektach Informacyjnych wskazanych funduszy, dostępnych na www.credit-agricole.pl, www.amundi.pl i w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Źródła:

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-czerwcu-2019-roku,8,41.html  [dostęp: 08.07.2019]

[2] https://www.money.pl/gielda/inflacja-moze-przyspieszyc-do-3-5-r-r-w-i-kw-2020-roku-wg-analitykow-6391864458000513a.html  [dostęp: 08.07.2019]

[3] https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/24935/struktura-oszczednosci-gospodarstw-domowych-%28grudzien-2018%29.html  [dostęp: 08.07.2019]

Jeśli zastanawiasz się jak lepiej zarządzać swoimi finansami to mamy dla Ciebie propozycję! Zyskaj kontrolę nad swoim budżetem już dziś!

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie