Regulamin

§ 1 DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia, to przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin;
 3. Serwis – blog Banku dostępny na stronie CAsfera.pl, wraz ze wszystkimi podstronami;
 4. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie;
 5. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Użytkownikowi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;
 6. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
 7. Bank– Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Orląt Lwowskich 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 657-008-22-74, wysokość kapitału zakładowego: 782.333.400,00 zł wpłacony w całości.
 8. Twórcy – autorzy Treści, pracownicy Banku i inni autorzy zaproszeni do gościnnego udziału w tworzeniu bloga

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez Bank z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez Bank, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
 • sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet
 • przeglądarki obsługującej HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji)
 • JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści)
 1. Do korzystania z Konta rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w polityce cookies
 2. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Banku, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami
 4. Użytkownik może kontaktować się z Twórcą w kwestiach związanych z blogiem pod adresem: blog@credit-agricole.pl, adres ten nie służy do kontaktu w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Bank

§ 4 TREŚCI

 1. Twórcy w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu, które są dostępne dla Użytkowników z założonym Kontem, zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:
 • wybrane informacje dotyczące oferty Banku
 • informacje, webinary, testy, quizy, artykuły, materiały wideo, kalkulatory i aplikacje finansowe, porady eksperckie i inne dostępne materiały na Platformie Edukacyjnej
 • dane kontaktowe
 • informacje lub narzędzia dodatkowe
 1. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Twórców (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Bankowi lub podmiotom współpracującym z Bankiem.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 2. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie treści:
 • wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, dyskryminujących, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub nawołujących do nienawiści;
 • naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
 • naruszających dobre imię lub cześć Banku, innych Użytkowników lub osób trzecich.
FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterest

Zostań z Nami! 

Powiemy Ci jak masz oszczędzać biorąc pod uwagę Twój styl życia!
test nie potrwa dłużej niż 4 minuty
close-link