Regulamin

§ 1 DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia, to przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin;
 3. Serwis – blog Banku dostępny na stronie CAsfera.pl, wraz ze wszystkimi podstronami;
 4. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie;
 5. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Użytkownikowi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;
 6. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
 7. Bank – Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 657-008-22-74, wysokość kapitału zakładowego: 1 023 607 600,00 zł wpłacony w całości.
 8. Twórcy – autorzy Treści, pracownicy Banku i inni autorzy zaproszeni do gościnnego udziału w tworzeniu bloga

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez Bank z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez Bank, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
 • sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet
 • przeglądarki obsługującej HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji)
 • JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści)
 1. Do korzystania z Konta rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w polityce cookies
 2. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Banku, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami
 4. Użytkownik może kontaktować się z Twórcą w kwestiach związanych z blogiem pod adresem: blog@credit-agricole.pl, adres ten nie służy do kontaktu w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Bank

§ 4 TREŚCI

 1. Twórcy w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu, które są dostępne dla Użytkowników z założonym Kontem, zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:
 • wybrane informacje dotyczące oferty Banku
 • informacje, webinary, testy, quizy, artykuły, materiały wideo, kalkulatory i aplikacje finansowe, porady eksperckie i inne dostępne materiały na Platformie Edukacyjnej
 • dane kontaktowe
 • informacje lub narzędzia dodatkowe
 1. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Twórców (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Bankowi lub podmiotom współpracującym z Bankiem.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Użytkownikom Serwisu, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Teksty zawarte w Serwisie nie stanowią interpretacji prawnej, porady prawnej, ani nie są opinią prawną. Nie stanowią również porady inwestycyjnej ani rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Publikowane informacje nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom inwestycyjnym, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań użytkowników podjęte na podstawie lektury tekstów bloga.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 2. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie treści:
 • wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, dyskryminujących, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub nawołujących do nienawiści;
 • naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
 • naruszających dobre imię lub cześć Banku, innych Użytkowników lub osób trzecich.

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie