Inflacja przyczyną utraty wartości pieniądza – jak zyskać i nie stracić

image
Agnieszka Panek
12.08.2019 r.
Czas czytania: 4 min

Inflacja, czyli wzrost cen w gospodarce narodowej, który powoduje obniżenie siły nabywczej pieniądza. Utrzymywanie się tej tendencji przez dłuższy czas niekorzystnie wpływa na gospodarkę, ale także nasze portfele i oszczędności – zwłaszcza te, które są odłożone do tak zwanej „skarpety”. Natomiast zyski z lokacji środków w bezpieczne aktywa niżej oprocentowanych są pomniejszane często o wyższe tempo wzrostu cen. W konsekwencji następuje spadek zaufania do pieniądza i ucieczka do bezpiecznych form inwestowania, które nie tracą na wartości, na przykład złoto, nieruchomości.

Rodzaje inflacji

Inflację można skategoryzować, po pierwsze ze względu na przyczyny jej powstania, po drugie uwzględniając tempo jej wzrostu. Do tej pierwszej kategorii zalicza się:

  • Inflację popytową – przyczyną jej powstania jest nadmierna podaż pieniądza na rynku.
  • Inflację kosztową – spowodowana jest wzrostem kosztów produkcji, takich jak: wzrost cen surowców naturalnych, produktów, półproduktów, wzrost kosztów pracy.
  • Inflację strukturalną – wynika ze zmian strukturalnych w gospodarce, na które producenci nie są w stanie szybko zareagować

Biorąc pod uwagę tempo wzrostu wyróżnia się:

  • Inflację pełzającą – tempo wzrostu cen w skali roku nie przekracza kilku procent (do 5%). Nie wywołuje znaczących zmian w gospodarce.
  • Inflację kroczącą – dynamika wzrostu cen w skali roku wynosi w granicach ok 5-10%. Może stanowić sygnał ostrzegawczy.
  • Inflację galopującą – powyżej 15% w ujęciu rocznym. Stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki, następuje spadek zaufania do pieniądza
  • Hiperinflację – tempo wzrostu przekracza nawet 50% w skali miesiąca. Dochodzi często do załamania gospodarczego

Jak wygląda prognoza inflacji w Polsce na najbliższe lata?

Zgodnie z projekcją inflacji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, wzrost wielkości świadczeń społecznych oraz zmniejszenie obciążeń fiskalnych, a także niskie stopy procentowe wpłyną na zwiększenie krajowego popytu, a tym samym na przyrost inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen towarów konsumpcyjnych (CPI), nawet do poziomu 3,3 % w I kwartale 2020 roku w ujęciu rok do roku (r/r). W 2019 roku CPI może wzrosnąć o 2% r/r, a w kolejnych latach 2,9% r/r i 2,6% r/r. Średnioroczne tempo wzrostu mieści się w założonym przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) celu inflacyjnym, który wynosi 2,5% z możliwością odchylenia +/- do 1 punktu procentowego. W najbliższym czasie RPP nie przewiduje, także podwyższenia stóp procentowych. Wspomnianymi czynnikami wzrostu inflacji są między innymi: rozszerzenie programu „Rodzina 500 plus”, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia emerytalnego oraz zmiany w podatku od osób fizycznych, które przyczynią się do zwiększenia dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, a tym samym wzrost prywatnej konsumpcji, która w latach 2019-2021 będzie główną siła napędową wzrostu gospodarczego. W 2019 roku nastąpi także wzrost wynagrodzeń, jednak w kolejnych latach prognozuje się spadek ich tempa wzrostu, co przełoży się na niewielkie obniżenie konsumpcji. Rosnące koszty pracy wynikają także z problemu ze znalezieniem pracowników. Należy uwzględnić też takie czynniki jak wzrost cen energii, surowców czy sytuacja w gospodarce światowej i wzrost tendencji protekcjonistycznych w handlu.

Jak możemy zabezpieczyć się przed utratą wartości pieniądza?

Zgodnie ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w czerwcu 2019 roku wzrosła o 2,6% r/r. Uwzględniając do tego 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) oraz niższe stopy procentowe w połączeniu ze wzrostem cen, okazuje się, że tradycyjne formy oszczędzania mogą nie przynieść oczekiwanych zysków. Dlatego warto pomyśleć nad poszukaniem bardziej zyskownych sposobów alokacji aktywów. Interesującym połączniem wydaje się być połączenie pewnego zysku, czyli lokaty bankowej z tym, co daje potencjalnie wyższy zysk, przy założeniu wyższego ryzyka inwestycyjnego (inwestując np. w fundusze akcyjne, mieszane, produkty strukturyzowane). Takim rozwiązaniem na najbliższe lata może być Zyskowny Duet banku Credit Agricole, który jest dobrym sposobem na dywersyfikację. Łączy w sobie wysokooprocentowaną lokatę (nawet 4% w skali roku) z możliwością inwestycji w wybrany subfundusz inwestycyjny. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części kapitału. Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków czy możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO lub Credit Agricole FIO zawarte są w Prospektach Informacyjnych wskazanych funduszy, dostępnych na www.credit- agricole.pl, www.amundi.pl i w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bibliografia:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_lipiec_2019.pdf [Dostęp: 11.07.2019]

https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Edipresse_Polska_SA/PD_10.pdf [Dostęp: 15.07.2019]

https://www.money.pl/gospodarka/inflacjabezrobocie/edukacja/inflacja/
[Dostęp: 11.07.2019]

https://strefainwestorow.pl/artykuly/gospodarka/20181122/inflacja-w-polsce-2019 [Dostęp: 11.07.2019]

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie