ESG, czyli dojrzała odpowiedzialność firm

image
CAsfera.pl
06.04.2023 r.
Czas czytania: 4 min

ESG to nowy etap w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Uwzględnianie i raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych już wkrótce będzie obowiązkowe dla coraz większej liczby firm. Strategiczne podejście do ESG może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności.

Już kilkanaście lat temu firmy zdawały sobie sprawę z faktu, że ich wpływ na otoczenie to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także społeczna i środowiskowa. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stała się z biegiem lat coraz ważniejsza i zyskała na popularności. Jest to koncepcja, która zakładała prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań interesariuszy, czyli całego otoczenia firmy, także środowiska naturalnego. W ten sposób firmy mogą wpłynąć na poprawę jakości życia ludzi, a także na ochronę środowiska. Tego typu działania przyczyniały się jednocześnie do budowania pozytywnego wizerunku firmy i zwiększały jej wartość dla konsumentów, inwestorów czy pracowników. Z czasem koncepcja społecznej odpowiedzialności firm zaczęła ewoluować w kierunku bardziej kompleksowego podejścia, uwzględniającego dodatkowo konkretne aspekty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, takie jak np. etyka biznesowa, kultura organizacyjna, polityka wynagrodzeń czy struktura zarządzania, czyli zajęła się również obszarami mającymi bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy.

Czym jest ESG?

ESG można nazwać kolejnym etapem w rozwoju CSR. To skrót od angielskich słów: Environmental, SocialGovernance. Podejście to uwzględnia trzy główne aspekty: środowiskowy, społeczny i zarządzania przedsiębiorstwem. Ważne jest ono dla samych przedsiębiorstw, ale również dla inwestorów, którzy uwzględniają te aspekty w swoich decyzjach inwestycyjnych. Zgodnie z podejściem ESG, przedsiębiorstwa powinny dążyć do zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wpływ swoich działań na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz przestrzeganie dobrych standardów zarządzania.

ESG – środowisko naturalne

Aspekt środowiskowy to jeden z najważniejszych elementów ESG. Zgodnie z nim, przedsiębiorstwa starają się działać w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, np. poprzez stosowanie zielonych technologii, redukcję emisji CO₂, ograniczenie zużycia energii i wody czy też stosowanie recyklingu. Inwestorzy natomiast szukają możliwości inwestowania w firmy, które prowadzą działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju i wykazują wysoką świadomość środowiskową.

Czym się zajmuje ESG?

ESG – społeczeństwo

Drugim ważnym elementem ESG jest aspekt społeczny. Przedsiębiorstwa starają się działać na rzecz społeczności, w której prowadzą swoją działalność i na rzecz swoich pracowników. Może to być np. promocja różnorodności i włączania społecznego czy też dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Inwestorzy natomiast szukają możliwości inwestowania w firmy, które wykazują wysoką społeczną odpowiedzialność, dbają o prawa pracowników oraz wdrażają politykę równego traktowania.

ESG – zarządzanie

Ostatnim elementem podejścia ESG jest zarządzanie. Zgodnie z nim, przedsiębiorstwa starają się działać w sposób transparentny i uczciwy, zapewniając skuteczne zarządzanie, odpowiednie procedury kontroli i audytu oraz przestrzeganie etyki biznesowej. Inwestorzy natomiast szukają możliwości inwestowania w firmy, które prowadzą skuteczne i uczciwe zarządzanie, zapewniają transparentność działań i są odpowiedzialne wobec swoich interesariuszy.

Jednym z przykładów firmy, która konsekwentnie wdraża te zasady, jest bank Credit Agricole. Dla tej instytucji zrównoważony rozwój i ESG są nieodłącznymi elementami jej działalności. Bank skupia się na prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny i uwzględniający potrzeby wszystkich interesariuszy, a strategia zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią strategii biznesowej firmy. Bank Credit Agricole nie tylko podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, ale również angażuje się w działania społeczne. Dzięki takiemu podejściu bank nie tylko zyskuje zaufanie swoich klientów i pracowników, ale również przyczynia się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa i ochrony środowiska.

Dlaczego ESG jest ważne?

Podejście ESG jest coraz bardziej popularne, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwom realizowanie celów zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wpływ ich działań na społeczeństwo i środowisko naturalne. Dodatkowo od 2018 r. wiele firm musi obowiązkowo raportować swoje działania z tego zakresu.

Raporty dotyczące działań i wyników w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego są posumowaniem działań ESG przedsiębiorstwa.

Takie raporty umożliwiają ocenę tego, jak przedsiębiorstwo realizuje cele związane z ESG. Pozwala porównać różne firmy w obrębie branży i między różnymi sektorami.

Warto również zauważyć, że coraz więcej inwestorów wymaga od firm, w które chcą zainwestować, przedstawienia raportów ESG. W ten sposób inwestorzy mogą lepiej ocenić ryzyko inwestycyjne i dokonać świadomego wyboru.

Źródła:

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie